• Kto jest administratorem danych osobowych?

  Administratorem podanych przez Państwa danych jest firma Larsson Polska sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000050821, posiadająca NIP: 957-08-09-111 oraz REGON: 192602632. Adres siedziby spółki to ul. Narwicka 21, 80-557 Gdańsk.

 • Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakim celu to robimy?

  Przetwarzamy te dane, które Państwo nam przekażecie. Aby skorzystać z naszych usług podczas rejestracji w naszym systemie wymagamy podania adresu e-mail, imienia, nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz numeru telefonu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się w sprawie jej poprawnej realizacji i dostarczyć zamówiony towar w jak najkrótszym czasie.

  Państwa dane uzyskujemy również w związku ze składanymi przez Państwa reklamacjami oraz w ramach kontaktu z naszymi pracownikami w zakresie koniecznym do udzielenia jak najpełniejszej odpowiedzi na zgłoszenie. Jeżeli w związku z rozpatrzoną reklamacją zostanie wystawiona korekta sprzedaży, poprosimy Państwa o podanie numeru rachunku bankowego, aby rozliczyć zwrot.

  Nasze systemy posiadają wewnętrzne rejestry, w których zapisują adresy IP urządzeń, których używacie Państwo korzystając z naszych zasobów np. logując się na stronie www.larsson.pl. Wykorzystujemy je w celu monitorowania prawidłowego działania świadczonych Państwu usług oraz niespersonalizowanych analiz statystycznych.

 • Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

  Dane, które podajecie Państwo rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki, przetwarzamy na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Musimy znać Państwa imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz adres e-mail, aby poprawnie zrealizować zamówienie i poinformować Państwa o statusie jego realizacji. Przetwarzamy Państwa dane również w przypadku zwrotu lub reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Informacje statystyczne dotyczące połączeń z naszymi serwerami przetwarzamy ze względu na uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest najwyższa jakość świadczonych usług.

 • Komu przekazujemy dane osobowe?

  Państwa dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczeń, które Państwo zamówicie. Nie sprzedajemy Państwa danych, ani nie udostępniamy komercyjnie tych danych podmiotom trzecim.

  W związku z powyższym Państwa dane osobowe możemy przekazać naszym partnerom (tzw. procesorom), czyli:

  • firmom przewozowym - w celu dostawy zakupionego towaru na adres wskazany w zamówieniu,
  • firmom świadczącym dla nas usługi dostawy i utrzymania oprogramowania, dzięki któremu możemy prowadzić nasz serwis Mike,
  • firmom odpowiedzialnym za wysyłkę powiadomień SMS o statusie realizacji złożonego zamówienia,
  • firmom będącym operatorami systemów do wysyłki newslettera.

  W każdym z powyższych przypadków przekazujemy wyłącznie informacje niezbędne do realizacji danego celu. Ponadto firmy te są zobowiązane do pełnej ochrony przekazanych danych.

 • Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?

  Nasze systemy przechowujące dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, aby zminimalizować ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia danych. Ponadto chcemy, aby Państwa komunikacja z naszymi serwerami spełniała najwyższe standardy bezpieczeństwa i w tym celu korzystamy z szyfrowania połączeń z użyciem technologii SSL (Secure Socket Layer).

 • Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

  Zebrane dane przetwarzamy przez cały okres przez jaki jesteście Państwo zarejestrowani w naszej bazie. Jednakże w zakresie danych sprzedażowych okres ten nie może być krótszy niż obowiązkowy czas określony przepisami prawa np. podatkowego.

 • Jakie prawa przysługują Państwu w zakresie przetwarzania danych osobowych?

  Prawo ochrony danych osobowych określa szereg praw, które Państwu przysługują w dowolnym momencie. Są to:

  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

   To prawo oznacza, że na Państwa prośbę możemy udostępnić zbiór informacji, które posiadamy na Państwa temat w naszych bazach danych w jednym z powszechnie wykorzystywanych formatów (np. PDF, CSV itp.).

  • Prawo do poprawiania danych

   Jeżeli przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe, macie Państwo prawo poprosić nas o ich poprawienie, a my po weryfikacji jak najszybciej wprowadzimy zmiany.

  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

   Staramy się przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do obsługi Państwa zamówień i zapytań, jeżeli mimo to stwierdzicie Państwo, że zakres przetwarzanych danych jest zbyt szeroki, możecie Państwo zażądać, aby go ograniczyć. Jeżeli ograniczenie zakresu przetwarzanych danych nie będzie sprzeczne z wymaganiami nakładanymi na nas przez obowiązujące prawo i nie przeszkodzi to w prawidłowej realizacji zawartej umowy sprzedaży, zastosujemy się do Państwa wniosku.

  • Prawo do żądania usunięcia danych

   Prawo to znane również jako "prawo do bycia zapomnianym", oznacza Państwa prawo do żądania, abyśmy usunęli z naszych systemów bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawierające Państwa dane osobowe. Prosimy jednak pamiętać, że nie będziemy mogli tego zrobić, jeżeli na podstawie przepisów prawa mamy obowiązek przetwarzania Państwa danych (np. dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych, zobowiązanie z tytułu rękojmi, obowiązek zapewnienia rozliczalności naszych działań). Tym niemniej usuniemy Państwa dane osobowe w możliwie najszerszym zakresie, a jeżeli będzie to niemożliwe zapewnimy ich pseudonimizację (co oznacza brak możliwości zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą bez odpowiedniego klucza powiązań).

  • Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych

   Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych możecie Państwo poprosić nas, abyśmy wyeksportowali dane, które zebraliśmy na Państwa w trakcie wszystkich naszych kontaktów i całej współpracy do odrębnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

  Ponadto jeżeli uznacie Państwo, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Państwa danych osobowych macie Państwo prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Czym są pliki cookies, które są używane na www.larsson.pl?

  Są to pliki tekstowe powszechnie stosowane na wielu stronach internetowych, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym np. komputerze lub smartfonie. Za pomocą ustawień przeglądarki (opcja ustawienia akceptacji lub blokady plików cookies) istnieje możliwość samodzielnego ustawienia w jaki sposób pliki cookies są obsługiwane. Niestety zablokowanie plików cookies spowoduje, że nie będziecie mogli Państwo skorzystać z naszego serwisu.

  Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

  • obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownikiem a naszym serwerem. Nasza strona nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
  • statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu przy pomocy narzędzi dostarczanych przez Google Analytics.

 • Mam dodatkowe pytania na temat przetwarzania moich danych osobowych w Państwa firmie, co zrobić?

  W ramach naszej spółki, w trybie art. 37 RODO, powołany został Inspektor Ochrony Danych. Jeżeli jakakolwiek kwestia związana z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych pozostaje niejasna lub chcecie Państwo skorzystać z przysługującego prawa, prosimy o kontakt z Inspektorem pod adresem: data.protection.officer.iod@larsson.pl bądź listownie na adres siedziby spółki tj. Larsson Polska sp. z o.o., ul. Narwicka 21, 80-557 Gdańsk.

Ostatnia aktualizacja: 2019-07-08

Podstawa prawna:
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)